346 White dahlias 61x46

346 White dahlias 61x46  Oosthuizen  SA