267 The Etruscan Gate Perugia

267 Italian arches 45x55 Libertas